Pomoc dla portalu sip.legnica.eu

 1. Poruszanie się po portalu
 2. Legenda
 3. Nawigacja po mapie
 4. Wybór legendy
 5. Wyszukiwanie
 6. Legendy wybranych map tematycznych

  • Mapa budynków wg. fukcji użytkowej
   Budynek mieszkalny
   Budynek przemysłowy
   Budynek transportu i łączności
   Budynek handlowo-usługowy
   Zbiornik, silos i budynek magazynowy
   Budynek biurowy
   Szpital i zakład opieki medycznej
   Budynek oświaty, nauki i kultury oraz budynek sportowy
   Budynek produkcyjny, usługowy i gospodarczy dla rolnictwa
   Budynek inny niemieszkalny


   Mapa wysokości budynków
   Liczba kondygnacji
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7-10
   11-20


   Mapa działek wg. grupy rejestrowej
   1 - Skarb Państwa, jeżeli nie występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   1.1 - Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
   1.2 - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
   1.3 - państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
   1.4 - organy administracji publicznej gospodarujące zasobem nieruchomości Skarbu Państwa
   1.5 - Agencja Mienia Wojskowego
   1.6 - Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
   1.7 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 1.1-1.6
   2 - Skarb Państwa, jeżeli występuje w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   2.1 - osoby fizyczne
   2.2 - państwowe osoby prawne
   2.3 - spółdzielnie mieszkaniowe
   2.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 2.1-2.3
   3 - jednoosobowe spółki Skarbu Państwa, przedsiębiorstwa państwowe i inne państwowe osoby prawne
   4 - gminy i związki międzygminne, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   4.1 - organy gmin gospodarujące gminnymi zasobami nieruchomości
   4.2 - jednostki organizacyjne gmin i związków międzygminnych
   4.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 4.1 i 4.2
   5 - gminy i związki międzygminne, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   5.1 - osoby fizyczne
   5.2 - gminne osoby prawne
   5.3 - spółdzielnie mieszkaniowe
   5.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 5.1-5.3
   6 - jednoosobowe spółki jednostek samorządu terytorialnego i inne osoby prawne, których organami założycielskimi są organy samorządu terytorialnego
   6.1 - jednoosobowe spółki gmin i inne gminne osoby prawne
   6.2 - jednoosobowe spółki powiatów i inne powiatowe osoby prawne
   6.3 - jednoosobowe spółki województw i inne wojewódzkie osoby prawne
   7.1 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych
   7.2 - osoby fizyczne - właściciele i władający gruntami niewchodzącymi w skład gospodarstw rolnych
   8 - spółdzielnie
   8.1 - rolnicze spółdzielnie produkcyjne
   8.2 - spółdzielnie mieszkaniowe
   8.3 - inne spółdzielnie, niewymienione w pkt 8.1 i 8.2
   9 - kościoły i związki wyznaniowe
   10 - wspólnoty gruntowe
   11 - powiaty i związki powiatów, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   11.1 - organy powiatów gospodarujące powiatowymi zasobami nieruchomości
   11.2 - jednostki organizacyjne powiatów i związków powiatów
   11.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 11.1 i 11.2
   12 - powiaty i związki powiatów, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   12.1 - osoby fizyczne
   12.2 - powiatowe osoby prawne
   12.3 - spółdzielnie mieszkaniowe
   12.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 12.1-12.3
   13 - województwa, jeżeli nie występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   13.1 - organy województw gospodarujące wojewódzkimi zasobami nieruchomości
   13.2 - jednostki organizacyjne województw
   13.3 - osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt 13.1 i 13.2
   14 - województwa, jeżeli występują w zbiegu z użytkownikami wieczystymi
   14.1 - osoby fizyczne
   14.2 - wojewódzkie osoby prawne
   14.3 - spółdzielnie mieszkaniowe
   14.4 - inne osoby, niewymienione w pkt 14.1-14.3
   15 - spółki prawa handlowego i inne podmioty ewidencyjne niewymienione w pkt 1-14
   15.1 - spółki handlowe
   15.2 - partie polityczne i stowarzyszenia
   15.3 - inne osoby, niewymienione w pkt 15.1 i 15.2


   Mapa konturów klasyfikacyjnych wg. rodzaju
   LsI
   LsII
   LsIII
   LsIV
   LsV
   LsVI
   ŁI
   ŁII
   ŁIII
   ŁIV
   ŁV
   ŁVI
   PsI
   PsII
   PsIII
   PsIV
   PsV
   PsVI
   RI
   RII
   RIIIa
   RIIIb
   RIVa
   RIVb
   RV
   RVI


   Mapa użytków gruntowych wg. rodzaju
   Grunty orne
   Sady
   Łąki trwałe
   Pastwiska trwałe
   Użytki rolne zabudowane
   Grunty pod stawami
   Rowy
   Lasy
   Grunty zadrzewione i zakrzewione
   Tereny mieszkaniowe
   Tereny przemysłowe
   Inne tereny zabudowane
   Zurbanizowane tereny niezabudowane
   Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe
   Użytki kopalne
   Drogi
   Tereny kolejowe
   Inne tereny komunikacyjne
   Użytki ekologiczne
   Nieużytki
   Grunty pod morskimi wodami wewnętrznymi
   Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi
   Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi
   Tereny różne


   Mapa akustyczna - zakres hałasu [dB]
   40 - 45
   45 - 50
   50 - 55
   55 - 60
   60 - 65
   65 - 70
   70 - 75


 7. Legendy Studium Uwarunkowań
 8. Wyświetlanie rastrów planu