rozwijanie modułu

Mapa akustyczna Mapa akustyczna miasta Legnica została sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), która implementowała postanowienia Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku.

Mapa akustyczna to uśredniona mapa hałasu emitowanego do środowiska przez różne grupy źródeł, dająca możliwość całościowej oceny stopnia zagrożenia hałasem na terenie miasta. Podstawowymi źródłami hałasu w mieście są: drogi (mapa hałasu drogowego), linie kolejowe (mapa hałasu kolejowego) oraz maszyny, urządzenia i instalacja techniczna (mapa hałasu przemysłowego).

Dla powyższych rodzajów źródeł emisji hałasu w środowisku obowiązują dopuszczalne wartości, które określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

Głównym źródłem hałasu, kształtującym klimat akustyczny na terenie miasta Legnicy, jest hałas drogowy. W przypadku analiz hałasu kolejowego i przemysłowego nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych.
Mapa akustyczna tworzona jest dla średniorocznych wartości danych wejściowych, dlatego też nie odzwierciedla sytuacji akustycznej w danej chwili. Nie można zatem na jej podstawie stwierdzić, że w wybranym punkcie miasta w określonym czasie będziemy obserwować poziom dźwięku o odczytanej z mapy wartości. Prezentuje ona wartości średnie w odniesieniu do roku, zatem zmiany natężenia ruchu oraz innych parametrów związanych z porą doby, dniem tygodnia, czy nawet miesiącem roku są na mapie uśrednione.


Przejdź do mapy